Stromal-cell-derived Factor 1-α Promotes Tumor Progression in Colorectal Cancer
Se Jun Park, Tae Sung Ahn, Sung Woo Cho, Chang Jin Kim, Dong Jun Jung, Myung Won Son, Sang Ho Bae, Eung Jin Shin, Moon Soo Lee, Chang Ho Kim, Moo Jun Baek
J Korean Soc Coloproctol. 2012;28(1):27-34.   Published online 2012 Feb 29     DOI: https://doi.org/10.3393/jksc.2012.28.1.27
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Human CD133-positive hematopoietic progenitor cells initiate growth and metastasis of colorectal cancer cells
Chao Zhang, Chang Zhou, Xiao-Jin Wu, Min Yang, Zhao-hui Yang, Han-zhen Xiong, Chun-ping Zhou, Yan-xia Lu, Yuan Li, Xue-nong Li
Carcinogenesis.2014; 35(12): 2771.     CrossRef