Small Bowel Obstruction After Ileal Pouch-Anal Anastomosis With a Loop Ileostomy in Patients With Ulcerative Colitis
Hitoshi Kameyama, Yoshifumi Hashimoto, Yoshifumi Shimada, Saki Yamada, Ryoma Yagi, Yosuke Tajima, Takuma Okamura, Masato Nakano, Kohei Miura, Masayuki Nagahashi, Jun Sakata, Takashi Kobayashi, Shin-ichi Kosugi, Toshifumi Wakai
Ann Coloproctol. 2018;34(2):94-100.   Published online 2018 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3393/ac.2017.06.14
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Risk Factors for Stoma Outlet Obstruction after Proctocolectomy for Ulcerative Colitis
Keisuke Ihara, Takatoshi Nakamura, Masashi Takayanagi, Junki Fujita, Yasunori Maeda, Yusuke Nishi, Norisuke Shibuya, Hiroyuki Hachiya, Mitsuru Ishizuka, Keiichi Tominaga, Kazuyuki Kojima, Atsushi Irisawa
Journal of the Anus, Rectum and Colon.2024; 8(1): 18.     CrossRef
Association Between Advanced T Stage and Thick Rectus Abdominis Muscle and Outlet Obstruction and High-Output Stoma After Ileostomy in Patients With Rectal Cancer
Yasuhiro Komatsu, Kunitoshi Shigeyasu, Sho Takeda, Yoshiko Mori, Kazutaka Takahashi, Nanako Hata, Kokichi Miyamoto, Hibiki Umeda, Yoshihiko Kakiuchi, Satoru Kikuchi, Shuya Yano, Shinji Kuroda, Yoshitaka Kondo, Hiroyuki Kishimoto, Fuminori Teraishi, Masahi
International Surgery.2022; 106(3): 102.     CrossRef
Obstructive and secretory complications of diverting ileostomy
Shingo Tsujinaka, Hideyuki Suzuki, Tomoya Miura, Yoshihiro Sato, Chikashi Shibata
World Journal of Gastroenterology.2022; 28(47): 6732.     CrossRef
Risk factors and management of stoma-related obstruction after laparoscopic colorectal surgery with diverting ileostomy
Ryo Maemoto, Shingo Tsujinaka, Yasuyuki Miyakura, Rintaro Fukuda, Nao Kakizawa, Tsutomu Takenami, Erika Machida, Nozomi Kikuchi, Rina Kanemitsu, Sawako Tamaki, Hideki Ishikawa, Toshiki Rikiyama
Asian Journal of Surgery.2021; 44(8): 1037.     CrossRef
RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF COMPLICATIONS OF ILEAL POUCH IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS
S. I. Achkasov, O. I. Sushkov, A. E. Kulikov, Sh. A. Binnatli, M. A. Nagudov, A. V. Vardanyan
Koloproktologia.2020; 19(1): 51.     CrossRef
A Common Complication After an Ileal Pouch-Anal Anastomosis With a Loop Ileostomy in Patients With Ulcerative Colitis: Small Bowel Obstruction
Chang-Nam Kim
Annals of Coloproctology.2018; 34(2): 57.     CrossRef
Elevated risk of stoma outlet obstruction following colorectal surgery in patients undergoing ileal pouch–anal anastomosis: a retrospective cohort study
Satoshi Okada, Keisuke Hata, Shigenobu Emoto, Koji Murono, Manabu Kaneko, Kazuhito Sasaki, Kensuke Otani, Takeshi Nishikawa, Toshiaki Tanaka, Kazushige Kawai, Hiroaki Nozawa
Surgery Today.2018; 48(12): 1060.     CrossRef