PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Annals of Coloproctology10.3393/ac.2021.00976.01392022385362-369Clinicopathologic characteristics of early-onset colorectal cancerKui Seon Park, Young Ki Hong, Yoon Jung Choi, Jung Gu Kanghttp://coloproctol.org/upload/pdf/ac-2021-00976-0139.pdf, http://coloproctol.org/journal/view.php?doi=10.3393/ac.2021.00976.0139, http://coloproctol.org/upload/pdf/ac-2021-00976-0139.pdf
Annals of Oncology10.1093/annonc/mdz155.381201930iv104Clinicopathologic feature of microsatellite stable early-onset colorectal cancerR. Shin, J. Park, S. Jeong, S. Heo, H. Leehttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0923753419308944?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0923753419308944?httpAccept=text/plain, http://academic.oup.com/annonc/article-pdf/30/Supplement_4/mdz155.381/28892100/mdz155.381.pdf
Clinical Colorectal Cancer10.1016/j.clcc.2021.11.0032022212e135-e144Early-Onset Colorectal Cancer in Patients under 50 Years of Age: Demographics, Disease Characteristics, and SurvivalPaul Hsin-ti McClelland, Tianming Liu, Gokhan Ozunerhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1533002821001237?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1533002821001237?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-138479/v12021Clinicopathological and Molecular Characteristics of Early-Onset vs Late-onset Colorectal Cancer according to Tumor LocationYongle Chen, Zexian Chen, Juanni Huang, Jiancong Hu, Xiaowen He, Ping Lan, Xiaosheng Hehttps://www.researchsquare.com/article/rs-138479/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-138479/v1.html
Pediatrics International10.1111/ped.129002016587637-639Early-onset colorectal cancer in young adult survivors of childhood cancerDaisuke Morita, Yozo Nakazawa, Miyuki Tanaka, Yoshiko Nakayama, Tomonobu Koizumi, Kenichi Koikehttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fped.12900, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fped.12900, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/ped.12900/fullpdf
International Journal of Colorectal Disease10.1007/s00384-023-04317-92023381The prognostic significance of clinicopathological characteristics in early-onset versus late-onset colorectal cancer liver metastasesYi-Tong Li, Xiang-Yu Wang, Bo Zhang, Bao-Rui Tao, Zhen-Mei Chen, Xiao-Chen Ma, Jia-Hao Han, Chong Zhang, Rui Zhang, Jin-Hong Chenhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00384-023-04317-9.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s00384-023-04317-9/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00384-023-04317-9.pdf
Clinical Colorectal Cancer10.1016/j.clcc.2017.06.0022017164293-299.e6Early-onset Colorectal Cancer is Distinct From Traditional Colorectal CancerHeather Yeo, Doron Betel, Jonathan S. Abelson, Xi E. Zheng, Rhonda Yantiss, Manish A. Shahhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S153300281630216X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S153300281630216X?httpAccept=text/plain
Cancer Cytopathology10.1002/cncy.2218120191279553-554Racing to stem a surge in early‚Äźonset colorectal cancerBryn Nelsonhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cncy.22181, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1002/cncy.22181, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cncy.22181
Novel Approaches to Colorectal Cancer10.1016/bs.acr.2021.03.00120211-37Early age onset colorectal cancerSwati G. Patel, Caitlin C. Murphy, Christopher H. Lieu, Heather Hampelhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0065230X21000257?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0065230X21000257?httpAccept=text/plain
Human Pathology10.1016/j.humpath.2020.08.002202010537-46Unique clinicopathologic and genetic alteration features in early onset colorectal carcinoma compared with age-related colorectal carcinoma: a large cohort next generation sequence analysisDavid Escobar, Ryan Jones, Juehua Gao, Leyu Sun, Jie Liao, Guang-Yu Yanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0046817720301490?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0046817720301490?httpAccept=text/plain